Talouden kasvunäkymät ovat hiipuneet Ukrainan sodan takia niin maailmalla kuin Suomessa. Talousennusteita on korjattu alaspäin. Talouden kasvun ennakoidaan jatkuvan sekä tänä että ensi vuonna. Tällä hetkellä Ukrainan sodan vaikutus talouteen on jäämässä selkeästi pienemmäksi kuin koronapandemian.

Suomessa rakentaminen kasvaa vahvasti kuluvana vuonna, mutta kääntyy laskuun ensi vuonna. Tänä vuonna kasvua vetää toimitilarakentaminen, mutta myös asuntorakentaminen pysyy kasvussa. Ensi vuonna rakentamisen määrä vähenee kaikilla pääsektoreilla korjausrakentamista lukuun ottamatta.

Rakennuskonevuokrauksen määrä kasvoi vuonna 2021 2 prosenttia eli marraskuun 2021 ennusteen mukaisesti. Vuoden 2022 ennuste on +8 prosenttia (marraskuussa 2021 +6 %). Rakentamisen painottuminen paljon vuokrakoneita käyttävään toimitilarakentamiseen vuonna 2022 kasvattaa vuokrakonekysyntää. Ensi vuonna konevuokrauksen ennakoidaan vähenevän -2 %. Rakentamisen vuokrakonekysyntä vähenee, mutta teollisuuden, palvelujen ja kuluttajien kysyntä kasvaa edelleen.

Talouden ennusteita on laskettu – kasvu jatkuu, mutta aiemmin ennakoitua hitaampana

Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu, Kiinan kasvun hidastuminen zero-covid sulkujen takia sekä tuotteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat keskeiset talouskasvua hidastavat tekijät. Ostopäällikköindeksit EU-alueella laskivat edelleen hieman huhtikuussa. Eniten laskua oli Saksassa. Indeksit pysyivät edelleen selvästi yli 50 pisteen, mikä merkitsee kasvun jatkumista sekä teollisuudessa että palveluissa. Sekä maailmantalouden että Euroalueen kasvuennustetta vuodelle 2022 on pienennetty n. 1 %-yksikkö alkuvuonna tehdyistä ennusteista (IMF Euroalue: 3,9 %->2,8 %). Suomen bkt-ennusteita vuodelle 2022 on pienennetty enemmän, yli 1 %-yksikköä. Valtaosa uusista ennusteista sijoittuu välille 1,5…2 %. Matalimmat ennusteet vuodelle 2022 ovat 0,5 prosentin tasolla. Miinusmerkkisiä talousennusteita vuodelle 2022 ei ole esitetty. Vuoden 2023 talousennusteet pysyivät lähes entisellä tasollaan n. 1,5 prosentissa.

Talouden kasvua tukee hyvä työllisyyskehitys. Työllisten määrä on kasvanut ja näkyy sekä kulutusmahdollisuuksien paranemisena että lisääntyvinä verotuloina. Korkea ja kiihtyvä inflaatio heikentää kuitenkin kuluttajien ostovoimaa.

Rakentaminen kasvaa kuluvana vuonna, mutta kääntyy selvään laskuun ensi vuonna

Uusien asuntojen rakentaminen toimi rakentamisen veturina vuonna 2021. Kasvussa olivat mukana kerrostalojen ohella myös omakoti- ja rivitalot. Asuntoaloitusten määrä vuonna 2021 nousi 47 000 asunnon tasolle. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat laskeneet helmikuussa 2022 39 000 asunnon tasolle ja aloitusten määräksi vuonna 2022 ennakoidaan 38 000 kappaletta ja ensi vuonna 35 000 kappaletta. Lasku on paluuta ylikorkeista tuotantomääristä kohti tarpeen mukaista tasoa.

Toimitilarakentaminen kasvaa vahvasti alkaneena vuonna. Taustalla ovat voimakas talouskasvu 2021, yritysten kapasiteetin korkea käyttöaste ja siitä seuranneet investoinnit sekä julkisen sektorin panostukset rakentamiseen. Toimitilarakentaminen toimii rakentamisen veturina tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa. Toimitilarakentamisen kasvu on laajapohjaista, kasvussa ovat jokseenkin kaikki osasektorit, liike- toimisto- julkiset ja teollisuusrakennukset. Myös sijoittajien kiinnostus toimitilarakennuksiin on ollut kasvussa.

Uudistalonrakentamisen määrän nopea kasvu vuonna 2022 pohjautuu valtaosin sekä asunnoissa että toimitiloissa jo tehtyihin aloituksiin. Tällä hetkellä, huhtikuun lopussa uudisrakentamisessa on kova vauhti päällä, joka alkaa hiipua laskevien aloitusmäärien myötä ja näkyy uudistalonrakentamisen määrän n. 10 prosentin laskuna vuonna 2023. Rakentamisen hintojen nousu ja materiaalien heikko saatavuus jarruttavat hankkeiden aloituspäätöksiä lähikuukausina.

Korjausrakentaminen kasvaa 1…2 % kuluvana vuonna ja kasvu kiihtyy ensi vuonna.

Korjausrakentaminen on ainoa rakentamisen kasvusektori kuluvana ja ensi vuonna. Ammattimainen korjaaminen on vauhdittunut selvästi. Seurauksena ovat olleet työvoimapula, nousevat hinnat ja vaikeudet saada tarjouksia. Myös asuntoyhtiöiden korjaukset ovat parin välivuoden jälkeen kasvussa. Energian hinnan nousu on lisännyt kiinteistöjen siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön. Suuria peruskorjaushankkeita on myös meneillään ja käynnistymässä, esimerkkeinä Finlandia-talon, Hotel Grand Hansan/Seurahuoneen sekä useiden sairaala- ja toimistohankkeiden peruskorjaukset.

Infrarakentamisen määrä kasvaa hieman kuluvana vuonna, mutta vähenee hieman ensi vuonna. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on korkea (raitiotiet, metro…).

Ennusteen riskit liittyvät valtaosin vuoteen 2023

Näkymiin liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Mikäli sota Ukrainassa pitkittyy, rakentamisen kustannukset nousevat edelleen ja materiaalien saatavuusongelmat vaikeutuvat tai jatkuvat, saattaa rakentamisen tilaajien kasvanut epävarmuus aiheuttaa hankkeiden lykkääntymisiä ja perumisia sekä asuntokaupan hiljenemistä ennakoitua enemmän. Seurauksena ensi vuoden rakentamisen määrä saattaa vähetä enemmän kuin ennakoitu 5 prosenttia.

Rakentamisen vuoden 2022 kasvun toteutumiseen liity selvästi vähemmän riskejä, koska rakentamisen aloitusmäärä on kasvanut edelleen alkuvuonna 2022, rakentajien työkanta on korkealla ja liikevaihto kasvaa. Rakentamisen määrä kasvaa vuonna 2022, vaikka uusien hankkeiden aloitusmäärä jäisi ennakoitua laskua pienemmäksi. Myönteinen riskimahdollisuus on korjausrakentamisessa. Energian hinnan nousu saattaa kasvattaa rajusti energiakorjauksia sekä vaihtamalla lämmitysjärjestelmä uusiutuviin energiamuotoihin että parantamalla energiatehokkuutta.

Rakennuskoneiden vuokramarkkinoilla tapahtuu tänä vuonna kasvusykäys 8 prosenttiin – ensi vuosi miinukselle

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 900 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi 2 prosenttia. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin konevuokrausalan käyttäjäsektori, arvo v. 2021 oli 590 miljoonaa euroa. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 310 miljoonaa euroa, on rakentamisen ulkopuolella, huolto-, asennus- ym. töissä sekä tuomassa valoa, lämpöä ja suojaa niin teollisuudessa, maataloudessa, palvelu- ja tapahtumasektorilla, julkishallinnossa kuin kuluttajien hankkeissa.

Rakennuskoneiden vuokratoimiala on kehittynyt myönteisesti myös korona-aikana. Vuokramarkkinat kasvoivat vuonna 2021 2 prosenttia. Suurinta kasvu oli rakentamisen ulkopuolisilla aloilla (+8 %). Vuonna 2022 kasvu kiihtyy selvästi, noin 8 prosenttiin. Suurinta kasvu on uudistalonrakentamisessa, 16 prosenttia. Vuonna 2023 konevuokrauksen ennakoidaan vähenevän (-2 %). Väheneminen aiheutuu suurimman käyttösektorin, uudistalonrakentamisen vuokrakäytön suuresta vähenemisestä (-7 %). Sekä asunto- että toimitilarakentamisen vuokrakonekäyttö vähenevät.

Rakennuskoneiden vuokraus korjausrakentamiseen on kärsinyt ammattimaisen korjausrakentamisen vähenemisestä ja kasvu on ollut hidasta. Kasvu käynnistyi viime vuonna ja kiihtyy tänä ja ensi vuonna (+3 ja +3 %).

Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti kasvoi noin 5 % vuonna 2021. Ennuste vuodelle 2022 on kohentunut ja on +10 prosenttia.

Taulukko: Rakennuskoneiden vuokramarkkinat ja volyymimuutos (ei sisällä hinnanmuutosta).

Lisätietoja:

Markku Riihimäki                                                                                 
toimitusjohtaja
Forecon Oy
040 704 1187 
[email protected]

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
0400 476 249
[email protected]

Juha Ala-Hiiro
johtava asiantuntija
Tekninen Kauppa
040 197 3414
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin