Julkisivuyhdistyksen Foreconilla teettämä tuore ja uraauurtava tutkimus valottaa julkisivurakentamisen tilannekuvan. Tutkimus selvitti ensimmäistä kertaa rappauksen osuuden korjausrakentamisenmarkkinoista, mikä on ainutlaatuista alan puutteellisen tilastoinnin vuoksi.

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri toteaa tutkimuksen tärkeydestä: ”Tässä tehdään uraauurtavaa työtä rakennusalan tilastoinnin ja tulevaisuudenkuvan hahmottamiseksi. Julkisivuyhdistys on ottanut julkisivualan järjestönä sen paikan, mitä kukaan muu ei ole ollut valmis tai halukas ottamaan. Kaikille tutkimustulokset käyttöönsä hankkineille on tarjolla informaatiota, jota ei aikaisemmin ole ollut saatavissa mistään suomalaisesta instituutiosta”.

Korjausrakentaminen kasvava trendi
Suomessa julkisivuja on rakennuskannassa yhteensä 522 milj. neliötä. Vuosittain julkisivuja rakennetaan 12 miljoonaa neliötä, josta 60 prosenttia on uudisrakentamista. Korjausrakentamisen osuus on kasvava trendi, sillä korjattavien julkisivujen määrä kasvaa koko ajan rakennuskannan vanhetessa. Korjausrakentamisen julkisivumäärällä tarkoitetaan julkisivun pintamateriaalin uusimista tai merkittävää paikkauskorjausta. Lisäksi julkisivuille tehdään pienempiä korjaustoimenpiteitä ja maalauksia sekä ikkunoiden ja parvekkeiden uusimisia ja korjauksia, jotka rajattiin pois tutkimuksesta.

Kokonaisuudessaan puu hallitsee julkisivurakentamista, niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Puun osuus kaikesta julkisivurakentamisesta on yli 50 prosenttia, mikä selittyy pientalokannalla. Metalli on toinen merkittävä julkisivumateriaali, jota käytetään erityisesti teollisuushalleissa.

Rappaus kasvattanut osuuttaan
Julkisivujen markkinatutkimus nosti esiin sen, että rappaus on kasvattanut osuuttaan viime vuosina ja on toiseksi suosituin materiaali korjausrakentamisessa. Tämä saatiin selville, kun tutkimuksessa jaettiin julkisivumarkkinatilastoja huomattavasti tarkemmalle tasolle ja uutena asiana eriteltiin rappauksen osuus uudisrakentamisessa. Lisäksi rappaus jaettiin eri rappausmenetelmiin kyselyn pohjalta. Rappaus on noussut kolmanneksi yleisimmäksi julkisivumateriaaliksi ja rappausta tehdään tällä hetkellä noin 1,1 milj. m2. Uudisrakentamisessa tiili- ja betonipinnat ovat vielä rappausta suuremmat.

Koko rakennuskannassa yleisin julkisivumateriaali on samoin puu. Toinen yleinen julkisivumateriaali on tiili. Nämä kaksi muodostavat kannasta 60 prosenttia.

Tutkimuksesta

Julkisivumarkkinaselvitys toteutettiin kyselytutkimuksella alan toimijoille – lähinnä julkisivumateriaalien valmistajille. Forecon analysoi rakentamisen tilastoja aiempaa tarkemmin ja pyrki saamaan mm. rappauksen osuuden esille muiden rakentamisen tietojen avulla. Yhdessä materiaalivalmistajien menekkien, tilastojen ja korjaustarvelaskelmien kautta arvioitiin julkisivumarkkinan kokonaisuus. Vastanneet yritykset edustivat julkisivurakentamisen eri osa-alueita julkisivun eristemateriaaleista parvekkeisiin ja pinnoitteisiin asti. Tuotantomäärien lisäksi kyselyssä oli barometriosuus, jossa selvitettiin yritysten markkinaodotuksia, markkinan trendikehitystä sekä kilpailutilannetta ja sen kehitystä.

Julkisivujen uudisrakentamisen kokonaisuus kehittyy yhtenevästi rakentamisen määrän kanssa. Korjausrakentaminen on ollut tasaisessa kasvussa. Osa julkisivuista on hyvin pitkäikäisiä, melkeinpä ikuisia, eikä niitä tarvitse julkisivumateriaalin osalta korjata koskaan tai elinkaari on hyvin pitkä. Energiankulutuksen vähentäminen lisää kiinnostusta julkisivujen uusimiseen, mutta mikäli julkisivu on hyvässä kunnossa, ei julkisivukorjaukseen helposti lähdetä.

Julkisivujen korjaaminen on asuinkerrostaloissa toinen mittava remontti, vesijohtosaneerauksen lisäksi. Taloyhtiöiden korjaamisesta reilu kolmannes menee putkiremontteihin ja muuhun talotekniikkaan, toinen reilu kolmannes julkisivuihin ja kolmas vajaa kolmannes kaikkeen muuhun.

Parvekkeiden korjaus ja uusiminen tai parvekkeiden lisääminen on kovassa kasvussa. Parvekkeita on tulossa korjausikään ja korjaustarve kasvaa voimakkaasti. Parvekkeita myös uudistetaan ja varustellaan ahkerasti, mikä lisää korjaamisen kasvua. Parvekkeiden tekninen käyttöikä tulee nopeammin vastaan kuin julkisivujen. Suomessa on vajaa 1,2 miljoonaa parveketta, joista tällä hetkellä noin 2,5 prosenttia uusitaan tai korjataan vuosittain.

Myös ikkunoiden uusiminen on aktiivista. Ikkunoiden uusiminen lisää helposti talon energiatehokkuutta ja siksi uusimiseen lähdetään helpommin, kun ikkunat tulevat uusimisikään.

Julkisivujen markkinatutkimus vastaa ja antaa tietoa seuraavista:

Julkisivurakentamisen määrä kokonaisuudessa on vuodessa reilut 12 miljoonaa neliötä yhteenlaskettaessa niin uudis- kuin korjausrakentamisen määrät. Tutkimus antaa tietoja markkinoiden jakautumisista julkisivumateriaaleittain ja uudisrakentamisessa myös talotyypeittäin.

Tutkimuksessa jaettiin julkisivumarkkinatilastoja huomattavasti tarkemmalle tasolle. Rappauksen osuus eriteltiin uudisrakentamisessa. Lisäksi rappaus jaettiin eri rappausmenetelmiin kyselyn pohjalta. Rappaus on noussut kolmanneksi yleisimmäksi julkisivumateriaaliksi ja rappausta tehdään tällä hetkellä noin 1,1 milj. m2.

Julkisivujen korjausrakentaminen on kasvava trendi ja sen osuus on jatkuvasti ollut nousussa – tällä hetkellä noin 40 %. Tutkimuksessa korjausrakentamisen tarvetta selvitettiin korjaustarvemallien avulla ja lopputuloksena otetaan kantaa julkisivujen korjausrakentamisen määrään julkisivumateriaaleittain.

Parvekkeiden korjausrakentaminen on kovassa kasvussa. Merkittävä määrä parvekkeita uusitaan vuosittain.

Julkisivujen tuotantokysely lähetettiin 55 yritykselle, joista vastasi 18 yritystä. Vastanneet yritykset edustivat julkisivurakentamisen eri osa-alueita, joten myös barometrivastaukset kuvastavat hyvin kokonaisuutta. Yritykset vastasivat kysymyksiin, jotka käsittelivät heidän markkinaodotuksiaan, trendikehitystä sekä kilpailutilannetta ja sen kehitystä.

Takaisin tiedotteisiin