Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä puhui puun roolista ja rakentamisen näkymistä Puumarkkinapäivillä Helsingissä 26.11.2015.

Puukerrostalojen markkinaosuus on kasvanut nopeasti kuluvalla vuosikymmenellä yhden prosentin lähtötasolta. Vuonna 2012 tehdyn Metsäalan strategisen ohjelman tavoite 10 prosentin osuudesta vuonna 2015 jää kuitenkin saavuttamatta, totesi johtava neuvontantaja Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä tänään Puumarkkinapäivillä Helsingissä. Markkinaosuus aloitetuista kerrostaloista oli viime vuonna 6 prosentin luokkaa ja tänä vuonna päästäneen 8 prosentin tasolle. Tänä vuonna aloitetaan noin 16 000 kerrostaloasunnon rakentaminen ja niistä on puukerrostaloissa noin 1200 asuntoa ja betonitaloissa loput. Puukerrostalohankkeita on vireillä runsaasti, joten tavoite on mahdollista saavuttaa muutaman vuoden sisällä, mahdollisesti jo ensi vuonna. Kerrostalorakentaminen on hyvässä vauhdissa ja näkymät kohtuullisen hyvät, mutta omakotirakentaminen on puolittunut kuluvalla vuosikymmenellä, eikä paluuta läheskään aiemmalle tasolle ole nähtävissä.

Rakentaminen vähenee Suomessa Foreconin ennusteen mukaan Suomessa kuluvana vuonna hieman, mutta kääntyy ensi vuonna selvään, 3-4 prosentin kasvuun. Kasvuvauhdin odotetaan hiipuvan taas ensi vuoden jälkeen. Taustalla on hitaana jatkuva talouskasvu, mikä ei tuo tarpeita eikä anna mahdollisuuksia rakentamiseen. Ensi vuonna eniten kasvaa toimitilojen uudisrakentaminen monien suurien osin jo käynnistettyjen hankkeiden ansiosta. Rakentaminen on eriytynyt alueellisesti, kasvaa kasvukeskuksissa, mutta vähenee niiden ulkopuolella.

Asuntorakentamisessa on tapahtunut merkittävä rakennemuutos omakotitaloista kerrostaloihin. Muutokseen löytyy kolme keskeistä syytä. Ensinnäkin voimakas muuttoliike kaupunkeihin ja erityisesti 2010 luvulla tapahtunut muutto kerrostalovaltaisiin keskuskaupunkeihin eikä niiden kehyskuntiin kuten aiemmin. Muutto kehyskuntiinkin jatkuu, mutta on hidastunut selvästi. Toinen tekijä on väestörakenteen muutos. Suuret ikäluokat ovat pääosin eläköityneet ja 65+ on ainoa nopeasti kasvava ikäluokka lähivuosina. Kehitys tarkoittaa myyntiin tulevia omakotitaloja ja kysyntää kerrostaloasuntoihin. Seniorit ovatkin nousseet merkittäväksi uusien kerrostaloasuntojen ostajaryhmäksi. Ikärakenne merkitsee myös sitä, että ”omakotitaloiässä” olevien ikäluokkien (25-64) väestö vähenee. Niinpä perinteisten omakotitalojen rakentamiskysynnän kasvulle on vaikea löytää perusteita suhdannetilanteen paranemista lukuun ottamatta. Kiinnostus omakotiasumiseen ei sinänsä ole vähenemässä, mutta ”omakoti-iässä” olevien ikäluokkien määrä pienenee. Kunnat ovat kyllä aktiivisia pientaloalueiden kaavoittamisessa ja sitä kautta veronmaksajien houkuttelussa. Kolmantena kerrostalojen kysyntää ja rakentamista tukeva tekijä ovat asuntorahastot. Niihin virtaa runsaasti rahaa, kun tuotot vuokra-asunnoista ovat hyvät sekä muiden kiinteistöjen tuottoihin että muihin sijoitusinstrumentteihin verrattuna. Kovan rahan vuokra-asuntojen tarjonnan nousu on kuitenkin lähestymässä maksukykyisen kysynnän tasoa, mikä näkyy vuokratason nousun hidastumisena. Asiaan vaikuttaa tietysti myös oman asunnon ostamisen edullisuus. Raha saa ja matala korkotaso jatkuu.

Puun ja betonin kesken käydään kilpailua mm. julkisivuissa ja runkomateriaaleissa. Puu on ylivoimainen markkinajohtaja niin uusien kuin vanhojen rakennusten julkisivumateriaaleissa, mutta uusien talojen runkomateriaaleissa puu menetti johtoasemansa niukasti betonille vuonna 2014. Keskeinen syy löytyy edellä esillä olleesta rakennemuutoksesta eli puuvaltaisen omakotirakentamisen voimakkaasta vähenemisestä samaan aikaan, kun betonivaltaisen kerrostalorakentamisen määrä on pysynyt korkealla. Materiaalikilpailussa suunta näyttäisi aivan oikein olevan materiaalien yhteiskäytön suuntaan, hybridiratkaisuihin, joissa eri materiaaleja käytetään niille parhaiten soveltuvissa käyttökohteissa. Tavoitteena tulee luonnollisesti olla asiakaslähtöinen, laadukas ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.

Korjausrakentamisen merkitys kasvaa niin koko rakentamisessa kuin julkisivumarkkinoilla. Rakentamisen rahasta käytetään korjauksiin yli puolet ja julkisivumarkkinoillakin korjattavien/uusittavien julkisivujen määrä alkaa lähestyä uusien julkisivujen rakentamismäärää. Kasvava korjausrakentaminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia puutuotteiden käytölle niin taloissa kuin talojen ulkopuolella. Puutavaran aiempien vuosien suuret hintavaihtelut ovat pienentyneet ja hintamuutokset ovat viime aikoina olleet maltillisia, nollatasolla tai miinuksella, kuten tällä hetkellä muissakin rakennusmateriaaleissa.

Takaisin tiedotteisiin